Термін «держава» вживається звичайно в двох значеннях.

У першому, широкому сенсі слова під державою розуміється об’єднання людей на певній території на основі публічної влади. В цьому випадку синонімом поняття «держава» виступають поняття «народ», «країна».

У другому, вузькому значенні слова під державою розуміється спеціальний апарат управління суспільством. В цьому випадку синонімом поняття «держава» є поняття «державна машина» як сукупність органів управління.

В політології термін «держава» вживається в іншому, вузькому значенні слова. Держава – це універсальний політичний інститут, який здійснює владу в інтересах проживаючих на даній території людей і регулює їхні взаємини за допомогою права.

Місце держави в політичній системі суспільства розкривається через її функції.

Функції держави поділяються на внутрішні і зовнішні.

До внутрішніх функцій держави належать такі:

1. Державне регулювання економіки за допомогою податкової, кредитної, інвестиційної, митної політики.

2. Соціальна функція, яка включає в себе наступні підфункції:

– Регулювання соціальних відносин за допомогою національної, демографічної, релігійної тощо політики, а також політики в галузі зайнятості населення;

– Створення державної системи соціального забезпечення;

– Створення умов для нормальної життєдіяльності суспільства за допомогою житлової, екологічної політики, створення державної системи послуг.

3. Культурно-виховна функція, яка реалізується за допомогою створення державної системи закладів освіти, науки, культури.

4. Охорона громадського порядку і підтримання дисципліни громадян в рамках існуючого права.

5. Захист існуючого суспільного ладу від внутрішніх деструктивних сил.

До зовнішніх функцій держави належать такі:

1. Захист країни від зовнішньої агресії.

2. Захист державних інтересів на міжнародній арені за допомогою дипломатичної діяльності.

3. Розвиток співробітництва з іншими країнами світу з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку національної економіки і для інтеграції у світову економіку.

Для здійснення цих функцій створені спеціальні державні органи, які в сукупності утворюють структуру держави. Отже, в структуру держави входять:

1. Органи державної влади – законодавчої і виконавчої. Часто говорять про три влади: законодавчу, виконавчу та судову. Проте в строгому, формально-юридичному сенсі судова влада (в особі міністерства юстиції) входить в структуру виконавчої влади. Виділення судової влади зі структури виконавчої обумовлено тим значенням, яке надається в ліберально-демократичної традиції судової влади: вона розглядається як один з найважливіших механізмів забезпечення контролю з боку суспільства над державою.

2. Органи охорони правопорядку та органи правосуддя. Сюди відносяться міліція, внутрішні війська, суд, прокуратура.

3. Органи, що забезпечують внутрішню безпеку країни. Сьогодні в нашій країні це СБУ – служба безпеки України.

4. Органи, що забезпечують зовнішню безпеку країни (армія, управління зовнішньої розвідки, митна служба, прикордонна служба).

Другий, третій і четвертий елементи наведеної структури держави є так звані силові відомства і міністерства. Всі вони входять в структуру виконавчої влади. Виникає питання: на якій же підставі силові відомства і міністерства виділяються зі структури виконавчої влади в якості самостійних елементів держави? Відповідь очевидна: в силу їх особливої значущості для виконання основних функцій держави.