Історик, звертаючись до проблеми виникнення й еволюції конкретних держав стикається з парадоксальною ситуацією. В даний час існує безліч концепцій аналізуючи причину складання держави. Останнє розглядається одними, як результат розвитку соціально економічних, іншими, як результат розвитку соціально політичних і навіть соціально-культурних відносин, причому кожен із зазначених аспектів людських стосунків, нерідко, висувається в якості основної причини становлення держави і, відповідно, основна ознака визначається по різному. Разом з тим, більшість теорій в тлумаченні категорії держави (прямо чи опосередковано) ґрунтуються на однакових інших його критеріях, які швидше спрощуються, ніж розвиваються, незважаючи на величезну кількість введеної в обіг інформації, достаток нових досліджень свідчать про значно більш складні структури суспільних відносин, в тому числі, на ранньому етапі розвитку державності.

Справжня робота є продовженням досліджень історії формування й еволюції соціально-політичної структури суспільства і державності у Стародавній і ранньосередньовічної Індії. Одним з найбільш важливих аспектів цієї роботи є постановка проблеми місця і ролі традиційних соціальних колективів і їх організацій в рамках різних держав, аналіз еволюції над-і міжобщинні адміністрації, складного і суперечливого процесу її відокремлення від первісних колективів. Сенс постановки такої проблеми визначався подібними уявленнями авторів про складність і поступовості формування “держави, як історично усталеної системи самоорганізації суспільства, і держави, як надбудованої (інстуціоналізірованной) частини соціально-політичної системи”, процесу, що здійснювався під безпосереднім та опосередкованим впливом попередніх ( або “нижчих”) форм організації суспільства, які, включаючись у структуру держави, у свою чергу, самі зазнавали певні зміни. Іначе кажучи, процес формування конкретних держав розглядали, як процес еволюції соціально-політичної структури суспільства, його інтеграції або самоорганізації. При цьому важливе значення надавали тому, що попередні державні форми соціалізації (сім’я, рід, плем’я, громада) не тільки чинили величезний вплив на формування нової системи організації суспільства (держави), а й продовжували функціонувати в якості найважливішої частини такої нової системи, самі зазнаючи певних змін. Аналіз та обговорення результатів вказаного дослідження дозволив нам сформулювати більш чітко деякі висновки про особливості складання державності в Індії знайшли відображення в пропонованому нижче уточненні змісту двох основних “критеріїв” державності.

Поділ населення за територіальним а не по родовому принципом, по територіальним поділом – процес вкрай складний і неоднозначний, завершеність якого можна оцінювати по різному. У всякому разі, ґрунтуючись на дослідженнях, можна тільки протиставляти родові та територіальні відносини, говорити тільки про заміну кровно-родинних відносин територіальними. Навпаки, територіальні відносини сформовані в рамках родового суспільства нерідко, не тільки не протиставлялися, а щонайтісніше зв’язувалися з уявленнями про рід і племені, поступово осідають на певній території. Сім’я, рід і, навіть плем’я (в окремих суспільствах), кровно-родинні відносини, зазнавши певні, навіть істотні зміни, в тій чи іншій мірі інтегровані в структуру державних та інших відносин, продовжують існувати і в сучасних суспільствах, нерідко надаючи певний вплив на відносини будь-якого рівня, в тому числі, на політику відповідних держав. Говорячи про новий (а територіальні відносини – це дійсно нове для певного рівня суспільного розвитку), важливо враховувати, що це нове складається в рамках еволюції і під визначальним впливом старого, яке, видозмінюючись, сюди включається, інтегрується. Саме таким чином, очевидно, поступово складається характерна для більшості стародавніх і середньовічних суспільств найважливіша форма організації їх населення стала основою їх соціально-політичної структури – територіальна або сусідська громада. Яким чином протікала така інтеграція, як змінювалися відносини в рамках організацій заснованих на кровно-родинних відносинах, як і наскільки довго протікав процес формування територіальних зв’язків та адаптації в їх рамках родинних відносин, яким чином і які виникали в результаті організації – докладні відповіді на ці питання можуть дати майбутні спеціальні дослідження.

При такому підході, аналіз свідчень джерел послужив підставою для висновку про те, що ряд найбільших стародавніх і ранньосередньовічних держав Індії являли собою об’єднання володінь залежних царів і різних верств знаті, територій громад та общинного типу організацій, в рамках такого царства виконували функції територіальних його підрозділів (не будучи за походженням і за своєю суттю такими). Логіка формування такої соціально-політичної структури древнього і ранньосередньовічного суспільства визначалася, одночасно, двома найважливішими тенденціями – до формування поліцентричної (збереження безлічі різних, в тому числі ієрархізірованних центрів влади, що мають певну автономію і власну особливу юрисдикцію, у тому числі в рамках більш великих організацій) і моноцентрична (наявність єдиного центру влади – уряду, єдиного суверенітету і пр.) його організації, співвідношення яких виявлялося в різні періоди історії країни і в рамках різних територій по різному. Джерела, незважаючи на існування потужної односторонньої історіографічної традиції (що виходить із того, що держава – моноцентрична організація з одним правителем, урядом, кордоном, суверенітетом і пр.), дозволяють говорити про початковий переважання тенденції до поліцентричної організації суспільства.

Аналіз джерел, дозволяє констатувати наявність інтегративних тенденцій як в рамках общинних організацій, що проявилися в створенні міжгромадських територіальних об’єднань різного рівня, так і в рамках різних територій, у результаті боротьби за переважання, створених відносин панування-підпорядкування. Тривалий, неоднозначний і суперечливий процес інтеграції, очевидно, відбувався в Індії паралельно з процесом боротьби за монополію на владу в рамках таких організацій і, як наслідок, з поступовим, триваючим, швидше за все аж до нового часу ослабленням колективних форм правління (сільський сход, рада старійшин) на нижчих рівнях суспільної ієрархії виражався у закріпленні найбільш важливих суспільних посад за представниками конкретних родин і родів, переходом до одноосібної і Персоналізації влади. На середньому рівні суспільної ієрархії, очевидно, еволюція в такому напрямі йшла активніше і швидше, що визначалося завданнями таких спільних органів (в Індії вони, очевидно, зводилися, головним чином, до медитативної функції та захисту від агресії) і, з іншого боку більшої їх спеціалізацією. Джерела дозволяють припускати, що зазначені тенденції досить рано (хоча і далеко не скрізь) вели до заміни колективної влади на одноосібну, до перетворення керівників таких організацій в правителів різного роду, царьків. При цьому, констатація такого загального напрямку еволюції соціально-політичної структури в стародавньої та ранньосередньовічної Індії жодним чином не має на меті створення уявлення про однаковості Індійського суспільства, штучної його уніфікації, що досить часто можна зустріти в дослідженнях присвячених історії давньоіндійського держави. Вже в рамки держави Маур’їв, були включені знаходилися очевидно на різному рівні розвитку території, як порівняно більш високорозвинені західні райони, що мали власних царів (Таксі, Сураштра), так і райони проживання племен центральної Індії. Ряд написів більш пізніх царів фіксують факти включення в їх царства територій “лісових племен” (форма такої інтеграції, звичайно, питання особливий).

Вся Індія складалася з “колективів різного роду, великих і малих, тісно пов’язаних між собою, входять один в іншій або взаємно пересічних”. Причому, в якості таких колективів можна розуміти і буддійську “сангху”, чернечі та храмові общини та організації, царства – як “Раджа” (власне, царство), так і “мандала” (держава), території підвладні різним “сановникам”, правителям не мали царських титулів і пр. Більшість таких колективів асоціювали себе з певними територіями, кожен з котрих мав своє особливе володіло певною автономією керівництво, уряд, свою юрисдикцію. Формування такої виключно різноманітною за формами поліцентричної соціально-політичної структури визначалося особливим значенням родових і общинних відносин, що створюють найбільші перешкоди для присутньої вже на цьому етапі суспільного розвитку тенденції до моноцентризм, монополії на владу. Відносини в рамках різних територій переважно формувалися на основі, по типу кровно-родинних стосунків, за рахунок адаптації останніх, які проявлялися по-різному в різних ситуаціях. Тому, будь-яка територія (в тому числі, царства) може в індійських джерелах осмислюватися як велика родина, рід або плем’я, жителі проживають на такій території, піддані правителя – як діти, частини таких територій – як землі окремих сімей, їх правителі – як “брати і сестри” домінуючого царя. Досить чітко фіксуються на вищому і середньому рівні суспільної ієрархії, такі особливості територіальних відносин, в дійсності, можливо, навіть більш яскраво виражені, очевидно мали місце і на більш низькому рівні (сільська громада-об’єднання громад та ін.) Причому наврядчи варто зводити їх лише до ідеології, применшувати їх реальне значення. Про виняткову роль кровно-родинних стосунків, родових норм і інститутів у формуванні нових територіальних (а, також, кастових і професійних організацій) можна судити, ґрунтуючись і на те, що в індійських джерелах з останніми зазвичай асоціювалися важливі функції сім’ї та роду – турбота про стариків, дітей, хворих, малозабезпечених, турбота про навчання дітей, турбота про збереження і підтримки сім’ї та сімейних норм, турбота про організацію виробництва, головними виконавцями медитативну функцію вважалися найстаріші, і т.п. Взаємозв’язок і взаємовплив територіальних та родових відносин, відповідних організацій та їх установ, тривалий час залишалися важливим фактором в історії Індії.

Формування територіальних відносин безумовно виключно важливий чинник соціально-політичного розвитку суспільства, що дозволив вийти за межі родового ладу, завдяки створенню територіальних організацій та їх установ, які сприяли розвитку нових інтегративних суспільних тенденцій. Але аналіз формування територіальних відносин не може бути повним, без урахування того, що вони були за своєю суттю, насамперед, результатом адаптації, освоєння кровно-родинних стосунків у нових рамках. Видозмінюючись, вони продовжували грати (і грають аж до теперішнього часу) найважливішу роль в суспільних відносинах, по різному проявляючись і визначаючи поведінка та інтереси, як конкретних людей, так і цілих колективів будь-якого роду. І, нарешті, саме винятковим значенням кровно-родинних стосунків в давнину визначається те, що соціально-політична структура суспільства в давнину і ранньому середньовіччі спочатку мала поліцентричний характер. І хоча тенденція до моноцентризм і присутня в давнину і ранньому середньовіччі в рамках будь-якої організації, поступово, зі складанням відносин панування-підпорядкування і нерівності набуваючи все більшого значення – поліцентричний, що виражалася не тільки в існуванні безлічі різних колективів і організацій, насамперед громад, визнання права їх керівництва на владу в рамках їх юрисдикції, а й в невтручанні у справи таких колективів, якщо вони не суперечили інтересам об’єднання, влади більш високого рівня, залишалася найважливішою особливістю соціально-політичної структури Індії в давнину і середньовіччя. Тому, територіальна громада (враховуючи всі суперечливі тенденції в її розвитку), общинні установи, були найважливішим структурним елементом давнього і ранньосередньовічного держави в Індії.

Аналіз процесу формування публічної влади в даний час набуває винятково важливого (якщо не вирішального) значення для прояснення проблеми держави. В якості причини цього, перш за все, слід згадати закріпилося в історіографії (вітчизняної, західної, індійської та ін) спрощене розуміння публічної влади, як адміністрації, чиновництва (державний апарат), а також ототожнення такої адміністрації з державою, що є, безумовно, важливою методологічною помилкою. Критичний аналіз інтерпретації істориками свідчень джерел про “державний апарат”, адміністрації царств давнини і середньовіччя, привів до висновку, про те, що функції такого апарату виконували, в більшості випадків, не спеціальні чиновники, посадові особи, а, разом з членами клану царя, його слуги, швидше за все, представники центральної і місцевих політичних еліт – правителі, знать, керівництво громад, організацій общинного типу. Це видається цілком логічним, враховуючи зазначені вище особливості територіальної структури більшості держав стародавньої та середньовічної Індії (формування адміністративно-територіальної структури починається в Індії значно пізніше. Мало того, це представляється і найбільш оптимальним, враховуючи виняткове значення і різноманіття общинних, общинного типу і міжобщинні організації, виняткової ролі общинної ідеології. Об’єднавчі тенденції в рамках древніх і ранньосередньовічних царств Індії проявлялися знизу, коли для виконання обмеженої кількості суспільно необхідних завдань (забезпечення порядку, узгодження інтересів різних колективів, захист від зовнішньої агресії і т.д.) складалися різні територіальні спілки, пізніше ставали об’єднаннями, кожне з яких володіло власною адміністрацією. Одночасно, в результаті взаємодії різних колективів і їх організацій в різних формах, у тому числі боротьби за лідерство і переважання йшов процес складання складної ієрархії органів влади в різних територіальних та інших організаціях однією з найважливіших основ якого були формуються відносини панування-підпорядкування.

Об’єднання соціальних організацій, викликане, наприклад, необхідністю кооперації в освоєнні природних ресурсів і протистоянням зовнішнім загрозам, вже на досить ранньому етапі розвитку цілком органічно сусідить з нерівноправністю в рамках таких об’єднань і насильством. Останнє, обумовлене середовищем проживання, рівнем доступу до ресурсів та іншими, не залежними від людини чинниками, розвивалося одночасно і за рахунок еволюції власне соціальних відносин, коли з’являвся грабіж і патріархальне рабство, війни. При цьому, парадигма об’єднання, притаманна, більшості древніх і ранньосередньовічних індійських держав, була, мабуть, знайдена задовго до їх появи. Так, наприклад, ще плем’я, перемігши в зіткненні сусіднє плем’я, стикалося з проблемою присвоєння підлеглого колективу. І хоча варіантів вирішення цієї проблеми було, очевидно, декілька, одним з можливих і, мабуть, оптимальним був шлях присвоєння такого колективу цілком, із збереженням у переможених традиційної організації, керівництва та справлянням за допомогою останніх сукупної данини (це відзначалося ще К.Марксом ).