В умовах реформування економічної і політичної систем суспільства та формування правової держави все більшої актуальності набуває боротьба з корупцією та організованою злочинністю, які завдають значної шкоди державі, негативно впливають на стан економіки, дестабілізують фінансово-кредитну систему, ускладнюють криміногенну ситуацію. Нині ці негативні чинники стали одним із факторів, що загрожують національній безпеці держави. Концентрація значних матеріальних цінностей в руках керівників кримінальних угруповань зумовлює зростаючий інтерес до їх безпосередньої участі у політичних процесах держави.

Сьогодні в Україні організована злочинність вже набула ознак міжнародної та поширює свій вплив як на фінансово-кредитну й банківську системи, так і на сферу зовнішньоекономічної діяльності – вивіз стратегічної та інших видів сировини й матеріалів, відмивання грошей та вкладання їх у не¬рухомість, цінні папери, валюту, коштовності, фінансування комерційної діяльності. Посилились процеси відмивання грошей шляхом вкладання їх у легальну економіку або вивозу за кордон.

На сьогодні Україна як центральноєвропейська держава, що посідає важливе геополітичне становище, перебуває в епіцентрі інтересів міжнародних організованих злочинних угруповань. Зарубіжні злочинні угруповання намагаються розширити сфери впливу за рахунок проникнення до нашої країни шляхом використання набутого кримінального досвіду, валютних коштів, ультрасучасного технічного забезпечення, апробації нових способів учинення кримінальних правопорушень і захисту своєї злочинної діяльності. Загалом організована злочинність на сьогодні вимиває величезні кошти з України, що посилює негативні тенденції у розвитку злочинності.

Так, за фактами вчинення протиправних посягань злочинними угрупованнями у сфері економіки за матеріалами спецпідрозділів БОЗ МВС України у 2013 р. було порушено понад 580 кримінальних проваджень, з них 423 – на пріоритетних напрямах, у тому числі 142 – у фінансово-кредитній системі, 47 – на каналах зовнішньоекономічної діяльності, 59 – у сфері приватизації, 103 – у комерційних структурах, 72 – у паливно-енергетичному комплексі.

У соціально-політичній сфері організовані злочинні угруповання переважно діють у таких напрямах: встановлення корумпованих зв’язків на усіх рівнях державної влади й управління, а також правоохоронних, митних та податкових органах для отримання необхідної інформації та прикриття їх злочинної діяльності.

Слід зазначити, що організовані злочинні угруповання все активніше долають кордони, утворюють аналоги транснаціональних компаній, які займаються злочинним бізнесом. Простежується тенденція включення української організованої злочинності у транснаціональні кримінальні структури. Тому кримінальну ситуацію в Україні останнім часом характеризують вкрай негативно. Спостерігається стала тенденція до зміни структури та характеру злочинності. Посилюється її організованість, корумпованість деяких владних і управлінських структур. Така ситуація вимагає прийняття неординарних і кардинальних рішень щодо організації протидії корупції та діяльності й розвитку в країні злочинних угруповань та за її межами.

Зростання рівня злочинності і корупції в Україні може бути стабілізовано поєднанням законодавчих, організаційних заходів та наукових розробок. Одним з основних завдань, які повинна вирішувати наука у вказаному напрямі, є актуалізація наукового і методичного забезпечення боротьби зі злочинністю, підвищення її результативності шляхом впровадження в діяльність правоохоронних органів найновіших наукових досліджень і передового досвіду.

Організована злочинна діяльність практично залишається невикритою. Їй притаманна висока латентність. Злочинці не несуть покарання. Цим порушується принцип невідворотності покарання за вчинені кримінальні правопорушення, що, у свою чергу, призводить до зростання правового нігілізму серед населення України. Тому захист інтересів юридичних та фізичних осіб і держави взагалі у сфері боротьби з корупцією і організованою злочинністю має цілу низку невирішених правових та організаційних проблем.